Historik

2005/2006

 • Sju studenter vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet (GU) erbjuder sig att vara mentorer för gymnasieelever på Angeredsgymnasiet i Göteborg. 13 av 19 elever visar intresse och 12 av dem deltar aktivt. Projektet får stöd från Teknisk Fysiks rekryteringsgrupp FREK på Chalmers.
 • Elva procent av alla naturvetarettor i Göteborgs kommunala skolor, med över 90 % initial uppslutning från varje klass, börjar pendla till Chalmers och GU.
 • Projektet får centralt stöd från Chalmers och den första riktiga rekryteringen genomförs.
 • Drop-in startas och en kurs i didaktik för mentorer introduceras.
 • Första initiativet på högstadiet, ett pilotprojekt på Gårdstensskolan, genomförs.
 • En projektgrupp bildas och namnet Headstart antas.
 • Högstadieverksamheten tar fart då 80 av 88 elever anmäler sig (och en majoritet av dem kommer till Angeredsgymnasiet) för att träffa handledare från tre olika gymnasieskolor samt coacher från Chalmers och GU.
 • Projektet Headstart presenteras för norska utbildningsministern och 90 andra beslutsfattare från regering, högskola och näringsliv. Detta blir startpunkten för stora satsningar på matematikmentorskap i Norge.
 • Göteborgs Stad Utbildning blir huvudsamarbetspartner.
 • I Linköping har studenter dragit igång ett liknande projekt, och efter ett besök inspirerar Headstart till bildandet av aHead.

2006/2007

 • Mentorerna väljer själva bort arvodet på 100 kr/h och mentorsengagemanget blir helt ideellt.
 • Didaktikkursen utvecklas till en kurs i samhällsentreprenörskap, mentorskap och didaktik på 7,5 ECTS-poäng, i samarbete med Chalmers Entreprenörskola.
 • Fokus ändras från förortsskolor till att inkludera ett tvärsnitt av alla stadens skolor.
 • Headstart byter namn till Intize.
 • Intize föreläser för ”the EU Commission’s PLA Cluster Group for Math, Science and Technology”. Resultatet blir en rapport som presenteras för bl.a. tio utbildningsministrar i Europa.
 • Intize ingår som pilot i Stiftelsen för kunskap- och kompetensutvecklings förstudie om samhällsentreprenörskap, vilken leder till beslut om stor satsning inom ämnet.
 • Intize blir en ideell förening.
 • Logotypen tas fram.
 • Pilotprojekt i Stockholm startas.
 • Intize anordnar en nationell sommarkonferens i Göteborg som samlar engagerade studenter och organisationer från flera orter.

2007/2008

 • 70 mentorer når ut till 300 elever.
 • Göteborgs universitet blir huvudsamarbetspartner.
 • Fredagslunchen införs.
 • En nätverkskonferens för de norska mentorskapsprogrammen och Intize anordnas.
 • Mathivation-föredraget blir huvudnummer på Norges näringslivsförbunds (NHO) landsomfattande kunskapsturné i Norge.
 • Under året skriver sammanlagt elva personer sina kandidatarbeten inom Intize.
 • På våren hålls en internationell konferens i Oslo med organisationer från Sverige, Norge och Nederländerna.

2008/2009

 • Två adepter ur den första Angeredsklassen inleder sitt tredje år på Chalmers och engagerar sig i verksamhetsgruppen.
 • Organisationen brottas med generationsskiftesproblematik. Verksamhetsgruppen omorganiseras och minskas. Intize lägger kraft på att kvalitativt förbättra insatserna i den befintliga verksamheten.
 • Intize får i uppdrag av NHO att starta mentorskapsprojekt över hela Norge.
 • Drop-in utvidgas till att hållas tre dagar i veckan.
 • Intize erbjuder gymnasieelever att göra sista gymnasieårets projektarbete inom organisationens verksamhet – som mentorer för högstadieelever.
 • Norska utbildningsdepartementet beslutar mot bakgrund av Intize arbete i Norge att satsa upp till 6,5 miljoner NOK per år på mentorskap, koordinerat genom ENTER – ett Intize-inspirerat matteprojekt i Norge.
 • Första tryckta årsberättelsen.

2009/2010

 • Spired startas som en spinn-off och erbjuder föredrag, event, utbildningar och uppstarter för att sprida mathivation. På uppdrag av Asian Institute of Technology är Intize med och startar AIT Mathivation Center i Thailand.
 • Intize håller föredrag på Matematikbiennalen – Sveriges största konferens i matematikdidaktik.
 • Intize-representanter blir ombedda att vara med i gruppen som utformar Chalmers nya masterprogram i lärande och ledarskap.
 • Intize besöker Kungliga Vetenskapsakademin, som till följd av besöket blir en samarbetspartner.
 • ENTER i Norge vinner Global Best Award.
 • Intize-dagen debuterar och närmare 300 gymnasieelever deltar.

2010/2011

 • Intize flyttar in i Matematiska vetenskaper-byggnaden på Chalmers-området.
 • En Intize-representant blir ombedd att vara rådgivare under uppstarten av ett mentorskapsprojeket i Trollhättan. Projektet blir lyckat och resulterar i att 80 gymnasieelever tilldelas mentorskap i matematik.
 • Intize bidrar på både Chalmers konferens om undervisning och lärande, och på konferensen Mathematical Education of Engineers vid Loughborough University.
 • Chalmers nya masterprogram Lärande och ledarskap, med Intize-representanter i programrådet, blir godkänt av Högskoleverket.
 • Under året engagerar sig över 40 procent av mentorerna i föreningen utöver sitt mentorskap.
 • Intize får ett EU-projekt, ett bilateralt samarbete med England, beviljat ihop med Bergsjöskolan och GR (Göteborgsregionen) Utbildning. Mentorer ska stötta 14–16-åringar som riskerar att bli underkända i matte.

2011/2012

 • Idén om en akademisk plattform för arbete inom Intize väcks och arbete med att starta en sådan tar fart. Projektet får namnet Intize Studies.
 • Intize tilldelas Chalmersmedaljen för flera års betydelsefull verksamhet i nära samarbete med Chalmers.
 • Intize genomför EU-projektet och hjälper och motiverar ungdomar på Bergsjöskolan att nå godkänt-målen i matematik.
 • 14 av Intizes mentorer besöker England för att diskutera och räkna med eleverna på Sir William Ramsay School.
 • Intize Sommarskola genomförs för första gången där gymnasieelever agerar mentorer för dem som ska börja gymnasiet.
 • En referensgrupp sätts samman för att fungera som bollplank för verksamhetsgruppen och styrelsen.
 • Kursen byter namn till Matematik och samhälle och flyttar till institutionen Matematiska vetenskaper.
 • Mentorer åt mentorer, så kallade mentorskoordinatorer, införs. Deras uppgift är att stötta och vägleda mentorerna i mentorskapet.

2012/2013

 • Intize blir inbjudna att prata inför delar av Utbildningsutskottet i Riksdagshuset.
 • Skolverket anordnar möte för läxhjälpsorganisationerna och bjuder in Intize.
 • 14 tredjeårs elever på Solbergagymnasiet i Arvika, inspirerade av Intize, väljer att bedriva mentorskap i matematik för elever på en närliggande grundskola som sitt projektarbete. De får utbildning av Intize tillsammans med Mathivation.
 • Det tillsätts en grupp för att utvärdera mentorskapets effekter. Målet är att arbetet ska ske långsiktigt under ett flertal år.
 • Intize verksamhet dokumenteras i en handbok med målet att kunna användas vid överlämningar och spridning av organisationen.
 • EU-projektet i Bergsjöskolan avslutas och arbetet med resultatrapporten påbörjas.
 • 21 av Intize mentorer besöker återigen Sir William Ramsay School för en upprepning av föregående års lyckade resa.

2013/2014

 • Till följd av ett projekt inom Intize Studies skapas en Wiki för att ta tillvara på mentorernas kunskaper. Ytterligare två projekt genomförs i Intize Studies; ett tar mentorskapsmodellen till Indien, och i det andra skapas Intize Web Math – ett verktyg för att lära ut matematik.
 • I samarbete med Intize Trollhättan påbörjas ett projekt med regional spridning. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och kontakter knyts i Skövde och Borås. I Skövde påbörjar en grupp studenter uppstarten av Intize.
 • Den första adepthandboken skrivs med syftet att adepterna ska bli mer involverade och förstå sin roll i föreningen.
 • Ett helt nytt event, Stora mentorsträffen, introduceras istället för Intize-dagen. Eventet är en mötesplats för mentorer och adepter, och en möjlighet att räkna på verklighetsbaserade matematiska problem.
 • Ett medlemsmöte införs med syftet att ge medlemmarna en större möjlighet att tycka till utöver årsstämman.
 • En helt ny tjänst, kommunikatör, tillsätts. Verksamhetsgruppen omorganiseras och mindre tjänster slås ihop till större.
 • Mycket fokus läggs på finansiering av verksamheten.
 • Tidigare sommarmentorer engagerar sig i projektgruppen för årets sommarmatte, som finansieras av Åhlén-stiftelsen och Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse.

2014/2015

 • Intize beviljas ett ekonomiskt bidrag från Sten A. Olssons stiftelse, för för att under tre år bedriva mentorskap mellan gymnasie- och högstadieelever. Denna satsning går under namnet “Metorskap i flera led”.
 • Mattefika anordnas för mentorsgrupperna, för att få adepterna att också känna sig som en del av Intize på liknande sätt som mentorerna.
 • Intize Skövde startar sin verksamhet.

2015/2016

 • Mentorskapet för särbegåvade barn startas.
 • Kontoret flyttar från Matematiska vetenskaper till Hugo Grauers gata 3B, ett par 100 meter längre norrut på Chalmersområdet i Johanneberg.

2016/2017

 • Utbildningsresa till Solbergagymnasiet i Arvika anordnas för gymnasiementorerna. Detta sker i samarbete med Mathivation och gymnasieskolan i Kongsvinger.
 • Skolverket börjar stödja Intize finansiellt

2017/2018

 • Sammanlagt 88 mentorer från gymnasiet och högskolan hjälper drygt 430 adepter – största antalet på sju år!
 • Intize-dagen genomförs detta år på Världskulturmuseet.

2018/2019

 • Rekord i antal mentorer. Totalt 106 mentorer från gymnasiet och högskolan engagerar sig under året.
 • Mentorskapet mellan gymnasium och högstadium blir en del av ordinarie verksamhet och kallas nu juniormentorskap.
 • För första gången anordnas Intize-dagen även för elever i årskurs 9.
 • Även mentorskapet för särbegåvade barn är nu en del av ordinarie verksamhet.
 • Fro.m i år kan även förstaårsstudenter på Chalmers bli mentorer åt förstaårselever på gymnasiet.
 • Ett mentorsläger anordnas för första gången för att skapa sammanhållning och visa uppskattning för alla mentorer.
 • En mycket lyckad matte-inspirationsdag med Bergsjöns Studiecenter Läxhjälp genomförs på Chalmers.
 • Intize medverkar på Rädda Ägget, Teknikåttan, Vetenskapsfestivalen, CHARM, Chalmersdagen, utställningen Unga Forskare, Gymnasiedagarna och Future Skills m.m.
 • Intize köper in en maskot i form av en enhörning.

2019/2020

 • Rekord igen i antal mentorer! Totalt 130 mentorer från gymnasiet och högskolan engagerar sig under året.
 • Det nya initiativet “Intize Utmanande Påsklovsmatte” vänder sig till barn i mellanstadiet som är särskilt begåvade inom matematik. Tanken var att vi skulle träffas på Chalmers, men pga av Covid-19 genomfördes dagarna på distans och blev mycket uppskattade!
 • Fortsatt samarbete med Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen med bl.a. ytterligare inspirationsdag på höstlovet och sportlovsmatte för högstadieelever.
 • P.g.a. Covid-19 övergick mentorsträffarna i mars till att ske på distans. Även kursen och Drop-in bedrivs digitalt.
 • Intize föreläser om mentorskapsmodellen på Matematikbiennalen i Växjö
 • Intize medverkar på Rädda Ägget, Chalmersdagen, utställningen Unga Forskare, Gymnasiedagarna och Future Skills.

2020/2021

 • Intize startar ett nytt mentorskap på distans för särskilt begåvade barn i glesbygd. Första året är det 27 mentorer som ger möjlighet till ca 110 barn i hela Sverige att delta. Allmänna Arvsfonden har gett finansiering till projeketet i tre år.
 • För första gången anordnas “Intize Utmanande Augustimatte”. Alla adepter i mentorskapen för särskilt begåvade barn från Göteborg och hela Sverige bjuds in för att med sina mentorer under tre dagar utmanas i matematik och träffa likasinnade på Chalmers.
 • P.g.a. Covid-19 är i princip all Intize verksamhet på distans, mentorsträffar, Drop-in, Intizedagarna, kursen Matematik och Samhälle, medverkan på IGE-day, Vetenskapsfestivalen, Pi-dagen, Utmanande Påsklovsmatte.

2021/2022

 • Intize Utmanande augustimatte hölls för andra gången. Tillsammans med Kreativa sommarmatten startade evenemanget verksamhetsåret. 
 • Mentorsträffarna kunde återigen hållas på plats vilket lockade både mentorer och adepter till verksamheten. Även drop-in, intizedagarna och kursen matematik och samhälle har under året hållits på plats igen. 
 • Evenemanget Utmanande mattehelg hölls för de som stod i kö till att få en SBB-mentor i Göteborg. 
 • Kursen Matematik och samhälle hade deltagarrekord med 54 mentorer.
 • Intize fick mottaga pris  av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. 
 • Förutom våra egna evenemang deltog Intize även i IGE-day, Matematikbiennalen, Angereds gymnasiets jobbmässa, Teknikåttan och Unga forskare.
 • Intize fick ökade anslag av både Allmänna Arvsfonden och Skolverket för att kunna utöka sin verksamhet. 
 • I slutet av verksamhetsåret fräschades kontoret upp med nya skrivbord, soffa och inredning. 
 • Under året engagerade sig 117 mentorer och hjälpte 423 adepter.

2022/2023

 • Intize hade tre praktikanter på kontoret som alla bidrog med att utveckla material och att hålla i aktiviteter för mentorer och adepter. 
 • Under våren åkte mentorer från alla mentorskap på ett gemensamt mentorsläger.
 • Ett nytt initiativ i Lund startades av engagerade mentorer. Ett matteläger hölls på höstlovet och ett på påsklovet. 
 • Under året erbjöd 114 mentorer 376 adepter hjälp, stöd och inspiration i matematik.